Filosofisk projektledelse i organisationer

- Filosofisk omsorg som tænke- og handlemåde

Projekter, længevarende forløb og samarbejde handler om, at skabe bevægelse og udvikling frem imod en bedre, mere meningsgivende og effektfuld praksis.

Jeg har stor erfaring med at udvikle og gennemføre projekter, hvor den nye viden, erfaringer og opdagelser, som sker i projektet, løbende implementeres i praksis. På den måde sikres at resultaterne ikke går til spilde og at processen ikke bliver overfladisk, men at forløbet gør en forskel ind i praksis.

Filosofisk projektledelse adskiller sig fra ”almindelig” projektledelse, ved at filosofisk omsorg er en del af metoden i projektet. Denne dialogform lader os gå et spadestik dybere, hvormed vi finder frem til, erfarer og opdager problemernes egentlige indhold og årsag. Med denne indsigt og viden skaber vi effektfulde og bevidste handlinger.

Filosofisk omsorg er en måde at tænke og handle på, som, samtidig med at vi løser konkrete problemer og gennemgår en udviklingsproces, vil lade sig integrere i vores måde at være leder, medarbejder og menneske på. Gennem åbne spørgsmål og undren skaber vi nye indsigter og erfaringer – både om os selv, hinanden og vores omverden.

I forbindelse med større projekter, har jeg gode erfaringer med at søge og modtage projektmidler, således at projektet muliggøres. Projekterne har bla. modtaget midler fra Færch Fonden, Holstebro Kommune og VIA University.

Eksempler på temaer til et projekt:

- Jeres værdigrundlag: hvordan viser jeres grundværdier sig i ord og handlinger?
- Refleksion og undren: at skabe bevægelse, reel værdi og effektfulde handlinger
- Dialogisk konflikthåndtering: at opdage og bevæge sig med kommunikationen
- Fortvivlelse i relationsarbejdet – hvad sker der, når vi møder det?
- Udvikling af filosofisk omsorg som tænke- og handlemåde: tydelighed omkring faglighed, strategi og udviklingsmuligheder i organisationen, hvor handlingerne tager udgangspunkt i etiske og menneskeligt bæredygtige overvejelser og erfaringer. 

I vil opleve:

  • At have tid til fordybelse samt meningsfulde og fagliglige dialoger, som bringer jer tættere på jeres egentlige kerne- og arbejdsopgave.
  • At vi skaber en modpol til det hurtige og (ind-)effektive, hvor langsommeligheden og nærværet er med til at skabe effektfulde og etisk handlinger.
  • At kunne lytte, se og møde hinanden både som mennesker, og som kollegaer, ledere og medarbejdere i et effektfuldt, konstruktivt og værdiskabende samarbejde.
  • Et specifikt tilrettelagt forløb, som vi giver jer værdi, både undervejs i processen og efterfølgende. Jeg arbejder ikke med ”faste hyldevarer”, men med en grundlæggende værdi om, at samarbejdet skal skabe værdi for den specifikke kunde.
  • Mig som erfaren projektleder, fundraiser og facilitator, både til at udvikle, gennemføre samt løbende implementere projektets nye viden og erfaringer i praksis.
  • At projektets resultater og data dokumenteres og spredes til relevante interessenter og i netværk.

Udtagelser fra leder Susanne Eg og medarbejder Margitt Rosengren efter projektet "Filosofisk omsorg i Daginstitutionen Filosoffen" i Holstebro Kommune


Hvad har vi overordnet fået ud af projektet?
Projektet har vist os at filosofisk refleksion og åbenhed overfor hinandens forforståelser, er vejen til et godt og fagligt samarbejde omkring kerneopgaven. Vi har også opdaget vigtigheden i at stille spørgsmål, hvilket har givet anledning til mange nye spørgsmål. På denne måde udvikler vi vores vågenhed overfor nye perspektiver og i sidste ende vores pædagogiske faglighed. Hvad har medarbejderne og ledelsen fået ud af projektet?
Dette projekt, udførelsen og forløbet har vist mig, at jeg som pædagog altid har et valg. Et valg der perspektiverer og nuancerer metoderne i forhold til, hvad vi gør i vores daglige pædagogik. Et valg som, når vi bringer kreativiteten, åbenheden og langsommeligheden ind i dagligdagen, sætter pædagogikken fri til at kunne fortage de valg, som giver mening i nu’et ud fra en velfunderet faglig tankegang. At kunne træffe disse valg gør, at jeg ser børnene før jeg farves af min egen forforståelse eller lader mig opsluge af en usynlig stueledelse. Jeg skal bringe mine overvejelser, viden og kreativitet i spil, sammen med børnene og med mine kollegaer. Der er ikke noget rigtigt eller forkert. Hvad har børnene fået ud af projektet?
Projektet har gjort nu’et til et pædagogisk værested, et læringsmiljø, for både børn og voksne. Derfor tror jeg, at børnene har fået en positiv oplevelse med sig. De har mødt voksne, som var til stede, nærværende, legende, i børneperspektiv, nysgerrige; altså alle har været sammen om at forstå fællesskabet, forstå sig selv og forstå andre.Hvordan har samarbejdet med ReConnect været?
Mette har været en kvalificeret tovholder på projektet og været en god processtyrer, facilitator og inspirator – både på de overordnede projektniveauer samt i detaljen. Hun har lagt et stort stykke arbejde i at udarbejde projektbeskrivelse, fondsansøgning og afrapporteringer samt været i løbende dialog med projektets interessenter.
Med Mettes baggrund og erfaringer som pædagog og filosof, har hun og Christian fra VIA brugt deres filosofiske tankegange til at åbne vores øjne for, hvad det vil sige at tænke og handle med udgangspunkt i filosofisk omsorg. Det har udviklet vores måde, hvorpå vi er sammen med børnene og hinanden som ansatte.  


E-mail

mette@reconnect-mk.dk

Sociale medier
Telefon
  • +45 28 96 45 38
Adresse
  • ReConnect
  • Kantorparken 73, stth
  • 8240 Risskov

AI Website Maker