Filosofien bag ReConnect

– Filosofisk omsorg og bevægelse

Det bæredygtige menneske 

Den grundlæggende vision i ReConnect er, at vi sammen som mennesker skaber et samfund og en verden, som bygger på menneskelig bæredygtighed. Dermed vil vi sammen kunne tage det ansvar, som nutiden og fremtiden kalder på. Denne anskuelse går hånd i hånd med min egen tro på, at mennesket, som tænkende, bevægende og handlende individ, kan gøre en forskel i de relationer og sammenhænge, som vi indgår i – både i arbejdslivet og i livet som sådan.

På mange måder lever vi i en kompleks verden, hvor vi, uanset hvilket erhverv og fagområde vi arbejder indenfor, står overfor spørgsmål, regler og beslutninger, som vi dagligt må forholde os til. Men som fysikeren Albert Einstein sagde: ”Vi kan ikke løse vores problemer med den samme tankegang, som vi brugte til at skabe dem.” Derfor må vi tilføje en anden bevægelse i tænkningen end den gængse, som er videnskabelig, analyserende og pragmatisk. Vi må i vores tænkning gå et spadestik dybere ned i problemets dna og grundlæggende præmis, men også ind i dialogen om baggrunden for vores handlinger, nemlig vores livsforståelser, vaner og værdier.

Og det er her at den filosofisk undrende og reflekterende, langsommelige og nærværende dialog bringer nytte. Den skaber en modpol til det hurtige og umiddelbart problemløsende, som vores samfund er drevet af. Mine erfaringer har vist, at hurtighed er ikke lig med effektivitet og effektfulde handlinger, da problemernes grundlæggende udfordring ofte ikke bliver løst. 

ReConnect: at genskabe mening, bevægelse og handling

Begrebet reconnect kommer fra engelsk betyder at ’forbinde igen’ eller ’at genskabe kontakt’. I ReConnect handler menneskelig bæredygtighed om, at vi som mennesker forbinder os til det almenmenneskelige i jobbet og i livet, for dermed at kunne (gen)opdage og (gen)erfare det meningsfulde samt glæden i (arbejds)livet. Mine erfaringer viser, at det gør os til mennesker, som er bevægelige, modige og handlende på et reflekteret grundlag. Og det vil skabe effektfulde handlinger ind i praksis og i livet som sådan.

For at vi kan (gen)skabe menneskelig bæredygtighed og igen forbinde os til det menneskelige, må vi, igennem vores praksis, reflektere over vores værdier, forforståelser og vaner, som vi tænker ud fra og handler på baggrund af. Dette vil skabe bevægelser i form af nye indsigter og erkendelser, og på denne baggrund vil vi udvikle nye handlinger. 

Filosofisk omsorg og refleksion

Filosofi handler om menneskets tilværelse, grundlæggende vilkår og måde at være i verden på. Filosofisk omsorg, som filosoffen Christian Bundgaard Svendsen beskriver det, er at være opmærksom på de værdier og livsforståelser, som vi lever efter.

Filosofisk omsorg, refleksion og undren er i ReConnect en måde at gå et spadestik dybere i forståelsen af vores egentlige tænkning, livsforståelser og handlinger i praksis, både hos os selv som individ og hos andre.

I ReConnect arbejder jeg med udgangspunkt i praksis og det virkelighedsnære. Deltagerne oplever dermed, at dialogen og samarbejdet, hverken er højtragende eller fjern fra virkeligheden, men derimod nærværende og direkte anvendelig, da den altid tager udgangspunkt i de levede erfaringer.

Som facilitator skaber jeg rammerne for rummet, holder dialogen på sporet og er også selv medspillende. I dialogen sætter vi spørgsmål ved og reflekterer over de ’tagetforgivetheder’, vaner og værdier, som viser sig i samtalen.

Filosofisk omsorg hjælper os til at få øje på praksis fra andre vinkler og perspektiver. Dialogen bringer os nye indsigter og erkendelser omkring den egentlige tænkning, livsforståelser og handlinger i praksis. Disser indsigter og erkendelser skaber bevægelse i vores tanker. Bevægelse, som både bevæger os som mennesker i vores indre, men også bevægelser udadtil i form af handlinger.

Denne filosofisk reflekterende og undrende tankegang er problemløsende på en anden måde, end den pragmatiske, analyserende og, til tider, hurtige måde at tænke på. Den ”går bagved” eller ”nedenunder” sagen ved at kigge på, hvad dens grundlæggende årsag eller præmis er.

Ved at tillægge os en nærværende og, for en stund, langsommelig refleksion, vil vi komme i kontakt med de almenmenneskelige begreber og det menneskelige aspekt i vores faglighed, handlinger og beslutninger i den daglige praksis. Med filosofisk omsorg som tænke- og handlemåde vil vi få øje på, hvilke værdier og ståsteder vi selv og andre tænker og handler ud fra. Mine erfaringer viser, ved at gennemgå disse processer skabes effektfulde handlinger, som ydermere også er økonomisk rentable. Dette understøtter chefen i Teknik og Miljø, som udtalte, ”…på den lange bane spare (os) penge, når vi kender den grund vi står på.”

Bevægelse og handling

I filosofien har tænkningen om det værendes væren værdi i sig selv. Videnskaben er optaget af at analyser, udvikle metoder og ny viden på en målbevidst og pragmatisk måde.

I ReConnect tager jeg udgangspunkt i filosofiens tænkning for dermed at udvikle mulighedsrummet for bevægelse og efterfølgende handling: Tænkningen sætter en indre bevægelse i gang, ved at vi bliver bevæget af indtrykket eller bevæger den anden med vores udtryk. Derefter vil bevægelsen give sig til udtryk igennem handling.

På den måde er filosofisk omsorg som tænke- og handlemåde grundlaget for, at kunne handle etisk, meningsfuldt, effektfuldt og menneskeligt bæredygtigt ind i den videnskabelige faglige praksis, og dermed skabe effektfulde resultater, som både giver overskud på den økonomiske og menneskelige bundlinje. 

Faglighed og frihed

For at kunne opdage værdier, logikker og indforståetheder i vores fagområde og i livet generelt, sætter vi, med filosofisk omsorg, en bevægelse i gang, som skaber indsigt og erkendelse.

Denne erkendelse sker fordi vi, for en stund, træder ud af praksis, reflekterer igennem den og ser den med et andet tankesæt. Vi frisætter fagligheden og frisættes fra fagligheden og er dermed ikke længere ’inde i’ og ’grebet af’ forforståelser og vanetænkning.

Det er her vigtigt at understrege, at begrebet ”frihed”, ikke er lig med, at vi dermed får selvstyre eller suverænitet til at handle efter vores individuelle forgodtbefindende. Tværtimod. Frihed må her forstås som en uafhængighed fra (ubevidste) vaner, selvfølgeligheder og autopiloten – handlinger, som vi gør uden at de er reflekteret eller erkendt.

Det handler i stedet om, at vi som mennesker og fagpersoner, ved at ’træde ud af’ den værende praksis i stedet bliver ’afhængige af’ at være i dialog med de almenmenneskelig begreber. Vi vil dermed arbejde i en reflekteret, meningsfuld og menneskelig praksis, hvor dialog og bevægelse med hinanden virkeliggør effektfulde handlinger, kvalitet, høj faglighed og menneskelig bæredygtighed. En praksis, som er bevægelig, reflekteret, værdibaseret og fast funderet – både for os selv, for hinanden og for vores slutbrugere. 

E-mail

mette@reconnect-mk.dk

Sociale medier
Telefon
  • +45 28 96 45 38
Adresse
  • ReConnect
  • Kantorparken 73, stth
  • 8240 Risskov

Offline Website Maker